Kora. Gorgeus
photo Marcin Oliva Soto
Katarzyna Chlebny

Kora. Boska

dir. Katarzyna Chlebny

Teatr Nowy Proxima, Cracow
premiere 6.11.2021